Contributing

Wat zijn vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen?

Wat zijn vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen?

Dit zijn alle maatregelen die de patiënt en zijn omgeving beschermen. Er zijn veel verschillende manieren om een patiënt in zijn vrijheid te beperken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een bedhek, een bewegingsmelder of een kussen met sensor die een alarm geeft als de patiënt opstaat.

Wat is MofM?

MofM zijn dus noodmaatregelen, die alleen mogen worden toegepast in een acute en tijdelijke noodsituatie. Hiervan is sprake als de cliënt een acuut gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, of wanneer een meer dan normale kans aanwezig is dat een dergelijke situatie zich zal voordoen.

Wat is een vrijheidsbeperkende maatregel?

Soms is het noodzakelijk om patiënten in hun vrijheid te beperken. Vrijheidsbeperking kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld dwangmedicatie of het beperken van de fysieke vrijheid van de patiënt (de deur op slot doen). Het uitgangspunt bij vrijheidsbeperkende maatregelen is: ‘nee, tenzij’.

Wat wordt verstaan onder middelen?

Middelen en maatregelen zijn dwangmaatregelen om een noodsituatie op te lossen. Ze mogen alleen ingezet worden als het echt niet anders kan. Het gaat om separatie, afzondering, fixatie, medicatie, of toediening van vocht/voedsel. Daarin kunnen ook middelen of maatregelen staan zoals medicatie of separatie.

Wat betekent drang wanneer je spreekt over dwang en drang?

Dwang en drang zijn vormen van beïnvloeding waarmee beoogd wordt iemand iets te laten ondergaan of tot bepaald handelen of nalaten aan te zetten. Kenmerkend voor dergelijke vormen van beïnvloeding is dat de keuzevrijheid wordt ingeperkt.

Wat valt er onder BOPZ?

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) regelt gedwongen opname en behandeling van mensen die lijden aan een geestesstoornis. Er zijn verschillende gronden en instrumenten om iemand gedwongen op te nemen.

Wat is vrijheidsbeperkende maatregel?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt een brede definitie: vrijheidsbeperking omvat alle maatregelen (fysiek en verbaal) die de vrijheid van cliënten beperken. Het gaat dus om: fysieke maatregelen (afzondering, onrustbanden, verpleegdekens, tafelbladen) medicatie die het gedrag beïnvloedt.

Hoe vaak dienen maatregelen voor vrijheidsbeperkende interventies te worden gecontroleerd?

Medewerkers in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en de thuiszorg passen vrijwel dagelijks maatregelen toe die de vrijheid van hun cliënten beperken.

Wat wordt verstaan onder onvrijwillige zorg?

Onvrijwillige zorg is: zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de cliënt zich verzet.

Wat is VBM zorg?

Verpleeg-/verzorgingshuizen passen met regelmaat zulke vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) toe. Niet om de oudere te pesten, maar vooral om te voorkomen dat de oudere valt of gaat zwerven. VBM worden dus toegepast met het oog op de veiligheid van cliënt, en om de zorg zo efficiënt mogelijk in te richten.