Q&A

Wat regelt de Wet gemeenschappelijke regelingen?

Wat regelt de Wet gemeenschappelijke regelingen?

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een Nederlandse wet, ingegaan op 1 januari 1985, waarin gemeenschappelijke regelingen worden getroffen tussen de openbare lichamen, gemeenten, provincies en waterschappen.

Welke gemeenschappelijke regelingen zijn er?

Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies….Dat zijn:

  • de regeling zonder meer;
  • de centrumgemeente;
  • een gemeenschappelijk orgaan;
  • de bedrijfsvoeringsorganisatie;
  • een openbaar lichaam.

Is een gemeenschappelijke regeling een bestuursorgaan?

Een gemeenschappelijke regeling is een besluit tot samenwerking tussen bestuursorganen van gemeenten, provincies, waterschappen, rechtspersonen of andere openbare lichamen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die bestuursorganen.

Wat is een gemeenschappelijk orgaan?

Een Gemeenschappelijk orgaan is een lichtere vorm van samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, met een beperkte rechtspersoonlijkheid. Personeel moet daardoor altijd in dienst zijn van één of meer van de deelnemers.

Wie kunnen benoemd worden als lid van het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling?

1 Het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ingesteld bij een regeling die uitsluitend is getroffen door raden, bestaat uit leden die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden, met uitzondering van de voorzitter, worden aangewezen.

Wat is een Collegeregeling?

Bij collegeregelingen leggen de leden van het algemeen bestuur verantwoording af aan het college dat hen heeft aangewezen en komt het ontslagrecht toe aan dit college. Daarnaast wordt ook verantwoording afgelegd aan de eigen gemeenteraad.

Wat is intergemeentelijk?

Intergemeentelijke samenwerking is een generieke term voor het gemeenschappelijk leveren van publieke diensten door meerdere gemeenten. Men kan spreken over intergemeentelijke samenwerking wanneer twee of meer gemeenten samenwerken om een publieke dienst te leveren.

Wat valt onder openbaar lichaam?

Een openbaar lichaam is de meest gebruikte vorm van publiekrechtelijke samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Personeel dat overgaat van een gemeente naar een openbaar lichaam behoudt de ambtenarenstatus. Een openbaar lichaam heeft een Algemeen Bestuur (AB) én een Dagelijks Bestuur (DB).

Is een GR een rechtspersoon?

Ook wanneer zo’n GR overeenkomsten sluit en daarbij persoonsgegevens verwerkt, is de GR naar onze mening als rechtspersoon verwerkingsverantwoordelijke.

Is de gemeente een openbaar lichaam?

Openbaar lichaam: de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijk instellingen en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of meer van deze publiekrechtelijke instellingen.

Wat is het verschil tussen een openbaar lichaam en een bestuursorgaan?

Het begrip bestuursorgaan is een van de kernbegrippen in de Algemene wet bestuursrecht. Een bestuursorgaan is volgens de definitie van artikel 1:1 lid 1 Awb een: “orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld” (a-orgaan), of “een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed” (b-orgaan).

Wat is een Bedrijfsvoeringsorganisatie?

De bedrijfsvoeringsorganisatie is een nieuwe samenwerkingsvorm in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het is een vorm van samenwerking met een ongeleed bestuur en rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat er maar één bestuursorgaan is, net als bij het gemeenschappelijk orgaan.