Contributing

Wat gebeurt er na 5 jaar verblijfsvergunning?

Wat gebeurt er na 5 jaar verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd geeft u verblijfsrecht voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat u uw recht om in Nederland te wonen geldig blijft, ook als uw verblijfsdocument verloopt. Het verblijfsdocument wordt steeds voor 5 jaar afgegeven en kan daarna steeds vernieuwd worden.

Waar staat het documentnummer op verblijfsvergunning?

V-nummer: onderaan de verblijfsvergunning staan de 10 cijfers van uw V-nummer. Dat nummer staat achter de letters VNR. Uw V-nummer staat ook in brieven die u van de IND ontvangt.

Hoe lang duurt het verlengen van een verblijfsvergunning?

Beslissing ​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen. Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, verlengt de IND uw verblijfsvergunning niet. Deze beslissing staat in de beschikking.

Hoe lang duurt een aanvraag bij de IND?

Volgens de wet moet de IND binnen 6 maanden een beslissing nemen op uw asielaanvraag. Dit heet de wettelijke beslistermijn. In sommige gevallen verlengen wij de wettelijke beslistermijn naar 15 maanden.

Waar blijft mijn verblijfsvergunning?

Uw verblijfsvergunning voor studie blijft na afstuderen geldig tot 3 maanden na uitschrijving bij uw onderwijsinstelling. Of tot de startdatum van uw zoekjaar. ​Als u in Nederland wilt blijven na uw studie, moet u een andere verblijfsvergunning aanvragen.

Wie geeft een verblijfsdocument af?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beschrijft de voorwaarden en de procedure voor de toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht.

Wat is een geldig verblijfsdocument?

Iedereen die voor langere tijd in Nederland verblijft, moet in het bezit zijn van een eigen verblijfsdocument. Uit dit document moet blijken onder welke voorwaarden de vreemdeling in Nederland mag verblijven. Ook moet uit het document zijn identiteit en nationaliteit blijken.

Waar staat mijn BSN op verblijfsvergunning?

Het nummer staat vermeld in de brieven van de IND. Ook staat het nummer op de achterkant van de verblijfsvergunning. Wat is het burgerservicenummer (BSN)? ​Het burgerservicenummer (BSN) is een eigen persoonsnummer voor contact met de overheid.