Other

Is er een grens aan de vrijheid van meningsuiting?

Is er een grens aan de vrijheid van meningsuiting?

In artikel 7 van de Grondwet staat dat de wet grenzen kan stellen aan de vrijheid van meningsuiting. Zo moet de beperking in de wet zijn geregeld, moet deze een legitiem doel dienen, moet de maatregel noodzakelijk zijn en mag de inperking niet verder gaan dan nodig is om het doel te bereiken.

Wat is de vrijheid van meningsuiting?

Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen – in gesprekken en gedrukte tekst, in tekeningen en liedjes, op radio, televisie en internet. Ook mag informatie in beginsel vrijelijk worden verzameld en verspreid, zoals door de pers.

Waar stopt vrijheid van meningsuiting?

Beperkingen. Diverse landen kennen wettelijke beperkingen op het recht op vrijheid van meningsuiting. Behalve de strafbaarstelling van belediging, laster en smaad zijn er bijvoorbeeld strafbepalingen over haatzaaien, de ontkenning van de Holocaust en het “verheerlijken van geweld” (in de Bondsrepubliek Duitsland).

Is er vrijheid van meningsuiting in Noord Korea?

Hierin staat beschreven dat de burgerlijke en politieke klassieke grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, het recht op een eerlijk proces, en de vrijheid van godsdienst beschermd worden. Ook wordt het sociale grondrecht van elke burger op werk, gratis onderwijs, voedsel en gratis gezondheidszorg bevestigd.

Wat is een wet wikikids?

Wetten zijn door een overheid opgestelde regels waar de bevolking zich aan moet houden. Want als er geen wetten zouden zijn kan een samenleving niet functioneren.

Wat zijn de regels van de grondwet?

De grondwet is de belangrijkste wet van een land. Er staat in beschreven wie de macht heeft en hoe die macht wordt uitgevoerd. Meestal staan in een grondwet ook grondrechten: belangrijke rechten en vrijheden van burgers. Voorbeelden zijn het recht op een woning, onderwijs en gezondheidszorg.

Hoe ver kan vrije meningsuiting gaan?

In ons land kan je vrij je mening uiten. Dit betekent dat je heel wat kan zeggen of doen, ook al ervaren anderen dat als schokkend, verontrustend of kwetsend. Toch zijn er grenzen aan deze vrije meningsuiting. Meer zelfs, soms is wat je zegt of doet strafbaar.