Popular articles

Hva er menneskesynet i islam?

Hva er menneskesynet i islam?

Ifølge Koranen er mennesket Guds stedfortreder (arabisk khalifa) på jorden (sure 2, 30). Mennesket er ikke ondt, men svakt og trenger derfor lovens veiledning. Islam stiller store krav til etisk livsførsel, og både individet og fellesskapet står ansvarlig overfor Gud på dommens dag.

Hva betyr det at Koranen er uskapt?

Ifølge islam har Allah åpenbart Koranen på arabisk (sure 42,5). Muhammed er ikke forfatteren, Koranen har ingen forfatter. Koranen er evig og uskapt, slik at den kan ikke tolkes ved hjelp av vanlige historiske metoder. Dette innebærer blant annet at Koranen som hellig skrift strengt tatt ikke kan oversettes.

Hvor mange muslimer finnes det i verden?

I dag bor det mellom 1,3 og 1,5 milliarder muslimer i verden, og i antall tilhengere regnes islam som verdens nest største religion.

Hva er grunnlaget for etikken i islam?

Islam er ein religion som vektlegg fellesskap og lydnad overfor Gud og bodskapen hans slik det er formidla gjennom Koranen. Koranen inneheld ei rekkje påbod og forbod, og desse blei utgangspunktet for ein lang og rik etisk lovtradisjon som er unik for islam. Koranen er det viktigaste grunnlaget for etikken i islam.

Hva står det i Koranen?

Koranen er islams hellige bok og inneholder åpenbaringene som profeten Muhammad ifølge islams trosforestillinger mottok fra og med år 610 frem til sin død i 632. Islams troslære, etikk og rettslære hviler på Koranen.

Hva er islamske verdier?

Etiske verdier som fremmes er dermed rettferdighet og velferdsfordeling, nestekjærlighet og ettertanke, vennlighet og forsoning, underkastelse og lydighet overfor Gud.

Når er Koranen skrevet?

Artikkelstart. Koranen er islams hellige bok og inneholder åpenbaringene som profeten Muhammad ifølge islams trosforestillinger mottok fra og med år 610 frem til sin død i 632.

Når ble Koranen samlet til en tekst?

Det skal ha vært den første lederen av det muslimske fellesskapet etter Muhammads død, Kalif Abu Bakr, som bestemte at alt materialet skulle bli samlet i en bok. Den første autoritative skriftlige formen av Koranen ble ikke ferdigstilt før år 650 under den tredje lederen, Kalif Uthman.

Hvor mange muslimer finnes det i Norge?

Islam er Norges nest største religion. I 2017 var det trolig om lag 200 000 muslimer i Norge, hvorav 148 000 var medlemmer av organiserte trossamfunn. De fleste muslimer i Norge har innvandrerbakgrunn ved at de selv eller begge foreldrene er født utenfor Norge.

Hvor er det mest muslimer i Norge?

Størst andel og antall muslimer finner vi i og nær Oslo. Antallet muslimer ved inngangen til år 2016 antar vi er mellom 148 000 og 250 000, mellom 2,8 og 4,8 prosent av folketallet.

Hva kjennetegner synet på kjønn i islam?

Islam ser på menn og kvinner som like av natur, likevel skiller den mellom kjønnene i visse sammenhenger. Noen hevder at dette skillet faktisk er diskriminering med hensyn til status og ansvar.

Hva går konsekvensetikk ut på?

Konsekvensetikk er en gruppe av etiske teorier der en handlings riktighet bestemmes utelukkende av handlingens konsekvenser. Denne teorien hevder at en handling er riktig hvis og bare hvis den fører til størst mengde nytte, alle individer tatt i betraktning. Begrepet nytte skal her forstås som gode konsekvenser.