Guidelines

Wat is het kiesrecht?

Wat is het kiesrecht?

Kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land of andere bestuurlijke eenheid of organisatie door middel van verkiezingen, bijvoorbeeld door te stemmen op een partij naar zijn of haar voorkeur, of zich kandidaat te stellen voor een volksvertegenwoordiging.

Hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand?

Het kiesrecht voor alle mannen werd in Nederland ingevoerd op 12 december 1917, de proclamatie werd gedaan door M. van Reenen, de gemeentesecretaris, en vond plaats op het bordes van het oude stadhuis aan de Groenmarkt in Den Haag.

Wat is het passief kiesrecht?

Actief kiesrecht is het recht om te stemmen, passief kiesrecht het recht om gekozen te worden. Meestal heeft iemand met actief kiesrecht ook passief kiesrecht, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

Wie kregen er stemrecht met het censuskiesrecht?

Bij de grondwetswijziging van dat jaar werd een artikel opgenomen dat bepaalde dat het kiesrecht voor de Tweede Kamer voortaan uitgeoefend werd door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die door de Kieswet te bepalen tekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand bezitten.

Wat is het districtenstelsel?

Een districtenstelsel is een kiessysteem, waarbij een of meer afgevaardigden in een kiesdistrict worden gekozen.

Wat is een evenredig kiesstelsel?

Evenredige vertegenwoordiging is een kiessysteem waarbij het percentage behaalde zetels bij goede benadering evenredig is met het percentage behaalde stemmen. Een partij die 20% van de stemmen haalt, heeft in een systeem met evenredige vertegenwoordiging dus recht op (ongeveer) 20% van de zetels.

Hoeveel jaar zat er tussen de invoering van het algemeen kiesrecht en het kiesrecht voor vrouwen?

Tijdslijn

Tijdslijn van het internationale vrouwenkiesrecht
Datum gebeurtenissen
1919 Vrouwen in Nederland krijgen het actief kiesrecht.
1919 Vrouwen in Luxemburg en de Oekraïne krijgen kiesrecht.
1919 In Nieuw-Zeeland mogen vrouwen gekozen worden.

Wat houdt het kiesrecht in?

Een verkiezing is een methode waarbij een aantal personen, de kiesgerechtigden, door middel van een stemming bepaalt aan wie een bepaalde functie, post of titel moet worden toegekend.

Wat is een passieve rol?

wie niet geneigd is om in actie te komen ♢ hij is erg passief, hij hangt maar in een stoel 2. waarbij niets gedaan wordt ♢ televisie kijken…

Wie krijgen er stemrecht door deze nieuwe grondwet?

Sinds deze herziening van de Nederlandse Grondwet is niet langer de Koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid. De Tweede Kamer der Staten-Generaal kreeg veel meer invloed en werd bovendien rechtstreeks – weliswaar voorlopig nog door een beperkte groep kiezers – gekozen.

Heeft Nederland een districtenstelsel?

Er zijn in 2006 plannen geweest in Nederland om een mengvorm van een districtenstelsel en evenredige vertegenwoordiging in te voeren. Dit zou de betrokkenheid van de kandidaten bij de kiezer groter maken, omdat de kiezer bewust stemt op een regionale kandidaat.

Wat is een algemeen kiesrecht?

Algemeen kiesrecht. Algemeen kiesrecht of algemeen stemrecht is het systeem waarbij iedere burger kies- of stemrecht mag uitoefenen. De meeste Europese landen hebben een systeem waarbij het stemrecht slechts toegekend wordt aan personen boven een bepaalde arbitraire leeftijdsgrens.

Wat is algemeen kiesrecht in westerse landen?

Algemeen kiesrecht is een vrij recent verschijnsel dat in de meeste westerse landen pas begin twintigste eeuw werd ingevoerd. Het eerste land ter wereld met algemeen kiesrecht was het prinsbisdom Luik in 1792, tijdens de Luikse Revolutie; het eerste nu nog bestaande land was Nieuw-Zeeland in 1893.

Wat is het kiesrecht of algemeen stemrecht?

Algemeen kiesrecht of algemeen stemrecht is het systeem waarbij iedere burger kies-of stemrecht mag uitoefenen. Het liberale extraparlementaire kabinet Cort van der Linden loodste Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en bracht de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand.

Wat is een ontzetting uit het passief kiesrecht?

Ontzetting uit het actief en/of passief kiesrecht is mogelijk als men tot minstens een jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Bij een tijdelijke gevangenisstraf (dus niet levenslang) kan het kiesrecht worden afgenomen, maar dit geldt niet levenslang. De duur hiervoor is twee tot vijf jaar boven op de duur van de straf.