Contributing

Wat is Componentenbenadering?

Wat is Componentenbenadering?

Deze benadering houdt in dat de kostprijs van een materieel vast actief bij de eerste verwerking wordt toegerekend aan de afzonderlijke componenten op basis van de verwachte gebruiksduur van deze componenten, waarna afzonderlijk wordt afgeschreven over het deel van de kostprijs dat is toegerekend aan de …

Wat zijn kosten groot onderhoud?

Groot onderhoud is periodiek onderhoud van enige omvang. Dit moet worden onderscheiden van (periodiek) storingsonderhoud dat in de regel een geringere omvang kent. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) noemt in haar richtlijnen de volgende voorbeelden: periodieke inspectie, revisie en renovatie van een actief.

Wat valt onder voorziening Groot onderhoud?

Een voorziening groot onderhoud is gerechtvaardigd wanneer de toekomstige, aftrekbare onderhoudsuitgaven in het jaar waarin de onderhoudswerkzaamheden worden verricht, naar verwachting en verhoudingsgewijs aanzienlijk zullen zijn.

Wat is voorziening onderhoud?

Een voorziening is een schattingspost op basis het meerjaren onderhoudsplan. De toekomstige kosten van groot onderhoud worden gelijk verdeeld door een jaarlijkse dotatie aan de voorziening. De dotatie wordt verantwoord in de staat van baten en lasten. De werkelijke kosten worden onttrokken aan de voorziening.

Wat is vrijval voorziening?

vrijvallen – Een voorzieng valt vrij op de balans naar de verlies- en winstrekening van een bedrijf wanneer de reden voor het aanhouden van de voorziening niet meer bestaat.

Is schilderen groot onderhoud?

‘ Machinereparaties, dakrenovaties, liftonderhoud, schilderwerk zijn periodieke onderhoudswerkzaamheden. Dit periodieke onderhoud van enige omvang noemen we ‘groot onderhoud’. Tot het verslagjaar 2018 was het mogelijk de gemaakte kosten voor onderhoud in één keer ten laste van het resultaat brengen.

Wat is groot onderhoud pand?

Onderhoud is het vervangen of herstellen van onderdelen aan de woning waardoor het wooncomfort hetzelfde blijft. Groot onderhoud is meestal onderhoud waarvoor u als verhuurder verantwoordelijk bent.

Wat is groot onderhoud huurwoning?

Groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder. Voorbeelden zijn buitenschilderwerk en een nieuwe cv-ketel. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Denk aan een nieuwe wc-bril of een leertje in de kraan.

Wat is groot onderhoud RJ?

Als voorbeelden van groot onderhoud noemt de RJ periodieke inspectie, revisie en renovatie van een actief. Dit in tegenstelling tot regelmatig voorkomende onderhoudskosten.

Wat is een dotatie voorziening?

Doteren wil zeggen dat er jaarlijks een bedrag in de kosten geboekt wordt. Omdat er dan nog geen sprake is van een daadwerkelijke uitgave, wordt dit bedrag opzij gezet in een voorziening. Een voorziening mag alleen gevormd worden voor lasten die met enige mate van zekerheid ingeschat kunnen worden.

Wat is een vrijval?

VRIJVALLEN – (viel vrij, is vrijgevallen), openvallen, vrijkomen: als er een plaatsje in het hofje vrijvalt.

Hoe worden voorzieningen geboekt?

Uit het voorzichtigheidsprincipe volgt dat een voorziening moet worden genomen, zodra, naar de inschatting van de leiding van de onderneming, een onafwendbaar risico zich voordoet, dat in de toekomst tot kosten zal leiden. Denk hierbij aan de kosten van een reorganisatie.