Contributing

Waarom is er de NEN?

Waarom is er de NEN?

NEN begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. NEN geeft ook informatie, cursussen en advies over normalisatie, normen en het gebruik van normen in de praktijk.

Welke ISO normen zijn er?

ISO 9000 – Kwaliteit: Grondbeginselen en definities.

 • ISO 9001 – Kwaliteit: Eisen aan kwaliteitsmanagement.
 • ISO 9004 – Kwaliteit: Richtlijnen voor prestatieverbeteringen.
 • ISO/IEC 9075 – SQL.
 • ISO 9126 – Software kwaliteits karakteristieken.
 • ISO/IEC 9579 – Remote database access voor SQL.
 • Wat is de afkorting van ISO?

  De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen.

  Is de NEN een wet?

  Een norm op zich is geen wet. Dit betekent dat je niet in alle gevallen aan de normen hoeft te voldoen. Als de verantwoordelijke persoon een andere methode heeft om aan de gestelde eisen in de wet te voldoen, mag dat ook. Een norm kan daarentegen wel wettelijk bindend zijn.

  Is NEN overheid?

  De overheid heeft afspraken gemaakt met NEN. Zo moet NEN betrokken partijen informeren over nieuwe ideeën voor normen op Europees of mondiaal niveau. Met deze informatie kunnen ondernemers beoordelen of ze bij de ontwikkeling van een norm betrokken willen zijn. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met NEN.

  Wat betekent ISO in de ISO norm?

  Het is een organisatie die standaarden (normen) ontwikkelt en publiceert. ISO is afgeleid van het Griekse woord ISOS wat gelijk betekent. De normen hebben dan ook als doel om binnen verschillende landen het een en ander te normaliseren ofwel te harmoniseren. Zo is de ISO 9001 norm in alle landen gelijk.

  Welke ISO norm gaat speciaal over duurzaamheid?

  ISO 26000 is dé internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. ISO 26000 is bedoeld om organisaties te helpen een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling: MVO.

  Wat betekent ISO straattaal?

  ISO is afgeleid van het Griekse woord ISOS wat gelijk betekent. De normen hebben dan ook als doel om binnen verschillende landen het een en ander te normaliseren ofwel te harmoniseren. Zo is de ISO 9001 norm in alle landen gelijk.

  Wat betekent ISO waarde?

  ISO waarden zijn de waarden die de lichtgevoeligheid van de sensor in je camera bepalen. Als het buiten of binnen donkerder is, heeft de sensor vaak onvoldoende licht om een goed en helder beeld te vormen. Door de ISO waarde te verhogen, wordt de sensor gevoeliger voor licht en kan hij meer licht vangen.

  Is het volgen van een norm verplicht?

  Terwijl normen wettelijk niet verplicht zijn wordt dit anders als er in een wet naar wordt verwezen. Dan wordt die norm in een keer verplichte kost. Juridisch gezien is dit een rare gang van zaken.

  Wie controleert NEN normering?

  Onze doelstelling. SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.

  Wat is het NEN?

  NEN en NEN normen NEN inventariseert, als neutrale instantie, aan welke normen (waaronder NEN normen) behoefte is. Vervolgens brengt NEN belanghebbenden bij elkaar om deze normen te ontwikkelen en financieren. Dat doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en wereldwijd niveau.

  Waarom zijn er ISO normen?

  Waarom zijn er ISO normen? Kort samengevat: Internationale normen zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifiek landelijke normen terug te dringen waardoor wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid ontstaat. ISO normalisatie bevordert efficiency en levert kostenbesparingen op.

  Wat zijn NEN normen?

  NEN normen zijn Nederlandse afspraken die marktpartijen onderling vrijwillig maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. NEN inventariseert, als neutrale instantie, aan welke normen (waaronder NEN normen) behoefte is. Vervolgens brengt NEN belanghebbenden bij elkaar om deze normen te ontwikkelen en financieren.

  Wat is de NEN-norm?

  Als je gebruik maakt van de NEN-norm weet je dus zeker dat op dat onderdeel aan het Bouwbesluit zal worden voldaan. Het gebruik van NEN-normen is echter niet verplicht. NEN-normen worden opgesteld en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

  Wat is de norm ISO 9001?

  Een bedrijf mag enkel aangeven dat het gecertificeerd is met de naam van de norm, bijvoorbeeld “ISO 9001:2015” of “ISO 27001:2013”. Het ISO-logo zelf mag niet gebruikt worden om aan te geven dat een bedrijf ISO-waardig is. Ook varianten van het logo zijn niet toegestaan.