Q&A

Hvad er Trekassemodellen?

Hvad er Trekassemodellen?

Trekassemodellen giver udtryk for et perspektiv på teknologiudvikling, der tager udgangspunkt i at al teknologi står i et gensidigt forhold til det samfund, som omgiver den.

Hvad er en teknologianalyse?

At analysere vil sige at splitte noget op i dets bestanddele, så en teknologianalyse er at splitte teknologien op i bestanddelene teknik, viden, organisation og produkt, og så se på dem hver for sig. En teknologianalyse må på den måde være en analyse af en fremstillingsproces, der resulterer i et produkt.

Hvad er Teknologioptimisme?

Teknologioptimisme. Teknologioptimisme opfatter teknologi positivt. Teknologioptimisten anser mennesket som dygtigt og styrende, fordi vi eksempelvis kan beherske naturen ved hjælp af teknologi. Udviklingen af ny teknologi giver nye muligheder.

Hvad bruges en teknologianalyse til?

En teknologianalyse er en analyse af en fremstillingsproces, der resulterer i et produkt. Teknologianalysen skal give dig et billede af: Hvad skal du vide og kunne for at lave din praktiske løsning. Hvad skal der til for at fremstille et produkt eller en serviceydelse.

Hvad er en teknologi?

Teknologi, læren om og studiet af fremgangsmåder og hjælpemidler til at bearbejde og udnytte råstoffer til færdige produkter.

Hvad er et teknologisk system?

Den kan bruges til at forklare, hvilke tidligere teknologier en bestemt teknologi er baseret på, samt hvordan en bestemt teknologi har udviklet sig. Et teknologiske system skal ikke kun forstås som en udvikling af en teknisk løsning, men også som en organisering af en proces.

Hvilke fem aspekter indeholder en teknologianalyse?

Med en teknologianalyse deler man teknologien op i de enkelte elementer og ser på dem hver for sig: teknik – viden – organisation – produkt. I en teknologivurdering ser man på vekselvirkningen mellem teknologi og samfund og vurderer teknologiens årsager og konsekvenserne af den for samfundet, negative og positive.

Hvordan laver man en teknologivurdering?

Teknologivurdering som helhedsvurdering Del

  1. Bestem de funktioner, teknologien har, i forhold til brugernes og samfundets behov.
  2. Foreslå forskellige teknologier, der dækker behovene.
  3. Undersøg, hvilke fordele og ulemper de forskellige teknologier har for drivkræfter og aktører.

Hvad betyder teknologier?

Teknologi er noget, der anvendes til at løse nogle problemer. Når man taler om teknologi, er der mange, der tænker på fx en computer. Men en computer kan jo ikke noget i sig selv, der skal være nogen til at bruge den, og den skal bruges til et eller andet. Computeren i sig selv er altså ikke nok, der skal mere til.

Hvad er velfærdsteknologiske hjælpemidler?

Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan være med til at hjælpe mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Ved velfærdsteknologi forstås ved teknologiske løsninger, der bidrager til at bevare eller udvikle velfærdsydelser, herunder hjælpemidler.

Hvad er forskellen på teknik og teknologi?

Det første kaldte man teknik, det andet (ligesom F. C. Schouboe i citatet ovenfor) teknologi – i øvrigt i fuld overensstemmelse med betydningen af de græske ord ‘téchnë’ og ‘téchnëlógos’. Men i dag kalder man begge dele teknologi. Ordet ‘teknik’ bruges derimod nu til at beskrive den konkrete måde, man gør det på.

Hvem har opfundet teknologien?

1642 – Blaise Pascal opfinder den mekaniske regnemaskine. 1643 – Kviksølvbarometeret opfindes af E. Torricelli. 1654 – Guericke opfinder vakuumpumpen.