Other

Hoe bereken je de eindejaarspremie?

Hoe bereken je de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie wordt pro rata berekend voor iedere bediende die minimaal 3 maanden in dienst is geweest in het betreffende jaar. Als deze bijvoorbeeld 8 maanden in dienst bent geweest, krijgt hij 8/12 van een bruto maandloon in december uitbetaald als eindejaarspremie.

Hoeveel bedrijfsvoorheffing op eindejaarspremie?

De werknemer betaalt bijdragen ten belope van 13,07% van het bedrag van de eindejaarspremie. De eindejaarspremie wordt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing beschouwd als een uitzonderlijke uitkering. Dit betekent dat de eindejaarspremie zwaarder belast zal worden dan het gewone loon.

Hoe wordt bedrijfsvoorheffing op loon berekend?

De bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten is een verplichte afhouding op de werkelijke bruto-inkomsten, verminderd met de RSZ-bijdragen (bruto-inkomsten − RSZ = belastbaar inkomen).

Hoe wordt eindejaarspremie horeca berekend?

De eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Horecafonds, op basis van een maandelijkse prefinanciering door de werkgevers. Deze bijdrage is gelijk aan 12 % van het bedrag waarop de sociale zekerheidsbijdragen van de vorige maand werden berekend (108 % van de brutoloonmassa voor arbeiders).

Hoeveel is de 13e maand?

De dertiende maand valt dus geheel in de tweede belastingschijf, zoals te zien is in de tabel hieronder. Je betaalt over je dertiende maand in dit geval 38,10% belasting: €2.855 x 38,10% = €1.087,76. Je houdt dus het volgende bedrag over: €2.855 – €1.087,76 = €1.767,24.

Hoeveel is een eindejaarsuitkering?

Een eindejaarsuitkering is een percentage van het brutojaarloon dat meestal in de maand december wordt uitbetaald als extra inkomen. Het gaat vaak om een percentage van 4 tot 8 procent, een half tot heel maandloon. De eindejaarsuitkering wordt geregeld in de cao, de bedrijfsregeling of uw arbeidscontract.

Hoe wordt de werkgeversbijdrage RSZ berekend?

Als werkgever betaal je de RSZ-bijdragen op het brutoloon van je werknemers. In de privésector bedraagt de werkgeversbijdrage of patronale bijdrage 25% van het brutoloon. Deze bereken je bovenop het brutoloon van de medewerker, maar je brengt ze dus niet in mindering op zijn brutoloon.

Hoe wordt Loon bediende berekend?

De rekenregel

  • Vertrek steeds van je bruto maandloon (dit is het loon voordat enige inhouding van sociale zekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing gebeurd is)
  • Vermenigvuldig met 3 om te komen tot een theoretisch kwartaalloon.
  • Deel door 13 gezien er steeds 13 weken in een kwartaal zijn ( en dus 52 weken op een jaar)

Heb ik recht op eindejaarspremie horeca?

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet de werknemer in de loop van het kalenderjaar minstens 2 maanden ononderbroken werken bij dezelfde werkgever. Dit geldt zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers.